2 دستگاه راهبند اتوماتیک زور آلمان

پروژه شهرک امید :  2 دستگاه راهبند اتوماتیک زور آلمان