پروژه فروشگاه اکسون کرکره برقی با تیغه ۸۰ قوص دوپل و موتور کرکره برقی توبولار

کرکره برقی
کرکره برقی
کرکره برقی