کرکره برقی آلومینیومی ۸۰ قوص با موتور توبولار

پروژه خود شهیدبهشتی اول مفتح کرکره برقی آلومینیومی ۸۰ قوص با موتور توبولار

کرکره برقی
کرکره برقی
کرکره برقی